• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Τεχνικά Θέματα

Ποιότητα Χαλύβων

Οι χάλυβες οπλισμού S500s SD (κατηγορίας Β500 C), που προμηθευόμαστε αποκλειστικά από τη ΣΙΔΕΝΟΡ, διακρίνονται για τις εξαιρετικές ιδιότητες αντοχής, ολκιμότητας, ευκαμψίας και συγκολλησιμότητας, σύμφωνα με τους σύγχρονους απαιτητικούς αντισεισμικούς κανονισμούς και του νέου Προτύπου ΕΛΟΤ 1421.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

Απαιτήσεις Κανονισμού

Η κάμψη των ράβδων οπλισμού, πρέπει να γίνεται με μία ελάχιστη διάμετρο τυμπάνου D, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ρηγμάτωση της ράβδου και να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του σκυροδέματος από τις αναπτυσσόμενες τοπικά, στην περιοχή της καμπύλωσης, ισχυρές πιέσεις.

Για Φ<20mm D=4Φ
Για Φ>20mm D=7Φ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

Συγκολλησιμότητα

Η συγκολλησιμότητα των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, καθορίζεται από τη χημική σύνθεση και τελικά συμπυκνώνεται στην έννοια της ισοδύναμης τιμής άνθρακα (Ceq).
Έτσι, αν εκπληρώνονται τα αναφερόμενα στο διπλανό πίνακα, οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος θεωρούνται συγκολλήσιμοι χωρίς προϋποθέσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

Σήμανση Οπλισμού

Ο χάλυβας S500s SD κατηγορίας Β500C της ΣΙΔΕΝΟΡ αναγνωρίζεται εύκολα λόγω της ύπαρξης χαρακτηριστικής σήμανσης στην επιφάνεια των ράβδων, που φανερώνει το εργοστάσιο παραγωγής (8/14 για το εργοστάσιο Θεσσαλονίκης και 8/24 για το εργοστάσιο SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας).

Επίσης η παρουσία της ανάγλυφης ένδειξης 'SD', δίνει την δυνατότητα ακόμη και σε μη ειδικούς, να αναγνωρίζουν αμέσως το υλικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ